Gumiipari technikus tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 83. sorszámú Gumiipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Gumiipari technikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11.
évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma:3115
FEOR megnevezése:Vegyésztechnikus
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Gumi- és műanyagipari technikus
FEOR száma: 3153
FEOR megnevezése: Vegyipari alapanyagfeldolgozó berendezés vezérlője
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Műanyag és gumiipari géprendszerüzemeltető
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz a gumitermékek gyártásában, gyártási folyamatok
kidolgozásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes irányításában, termékek minőségének ellenőrzésében.
Gumiipari feldolgozó üzemek középvezetésére alkalmas szakember, aki ismeri a műanyag és a gumi alapanyagok kémiai, fizikai, feldolgozás- és alkalmazástechnikai tulajdonságait, a gumi keverékkészítő,
gumiipari félkész- és késztermék gyártó gépeket, szerszámokat és gyártástechnológiákat. Alkalmas fejlesztési és
beruházási feladatok megoldására.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– anyagmintákon fizikai, reológiai és mechanikai vizsgálatokat végezni
– kezelni, felügyelni, karbantartani a termékek gyártására alkalmas gépeket és azok kiegészítő berendezéseit
– részt venni a félkész- és késztermékek minőségbiztosítási eljárásában
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése szakképesítés köre: –
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma megnevezése
10084-12 Műanyagok előállításának és feldolgozásának alapjai
10082-12 Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok
10083-12 Műanyagipari és gumiipari gépek
10079-12 Kaucsukalapú keverékek készítése
10077-12 Gumiipari félkész termékek előállítása
10081-12 Gumitermékek gyártása
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Záró dolgozat készítése és leadása iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási napig,
iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsga megkezdése előtt 1 hónappal.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10084-12 Műanyagok előállításának és feldolgozásának alapjai írásbeli
10082-12 Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok gyakorlati
10083-12 Műanyagipari és gumiipari gépek írásbeli és gyakorlati
10079-12 Kaucsukalapú keverékek készítése írásbeli és gyakorlati
10077-12 Gumiipari félkész termékek előállítása írásbeli és gyakorlati
10081-12 Gumitermékek gyártása gyakorlati
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése, bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Gumifeldolgozó termelő üzemi technológiai feladat megoldása, üzemi konzulens
vezetésével, a technológia és a végzett munka dokumentálása záródolgozatban.
A záró dolgozat ábrákkal és diagramokkal min. 15 max. 25 oldal terjedelmű, ezen belül a munka eredményeit
tartalmazó összefoglalás 1 oldal legyen. A záró dolgozat formai követelményeit a képző intézmény határozza
meg.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 40 % (30% a készítés, 10% a bemutatás)
B) A vizsgafeladat megnevezése: Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok
A vizsgafeladat ismertetése: Alapanyagok és segédanyagok fizikai tulajdonságainak mérése (sűrűség,
viszkozitás, szemcseeloszlás, nedvesség); Reológiai vizsgálatok, reológiai görbék felvétele, értelmezése;
Mintaelőkészítés további vizsgálatra, vastagság-, keménységmérés, szakítás-, tapadás-, súrlódás-, nyúlás-,
fáradás-, öregedés-, kopásvizsgálatok); Mérési eredmények dokumentálása
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 20%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Gumifeldolgozás gépei és technológiái
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor a következő témaköröket tartalmazza:
Gépelemek; Zárt keverők és hengerszékek; Vágó berendezések; Feldolgozó berendezések kialakítása, működése
(extruderek, kalanderek, formacikk gyártó gépek, termék felépítő gépek, vulkanizáló gépek)
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Gumitermékek előállításának és feldolgozásának alapjai
A vizsgafeladat ismertetése: Egy kiválasztott gumi jellemző fizikai és kémiai, feldolgozás és
alkalmazástechnikai tulajdonságainak ismertetése; Adott gumitermék gyártásához anyag, gép és szerszám
választása, valamint a gyártástechnológia ismertetése
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Laboratóriumi eszközök
6.3. Szárító szekrény
6.4. Keménységmérő
6.5. Vastagságmérő
6.6. Szakítószilárdság mérő
6.7 Sűrűség mérő
6.8. Viszkozitás mérő
6.9. Szitasor
6.10. Minta kivágó, előkészítő berendezés
6.11. Fárasztógép
6.12. Koptatógép
6.13. Öregítő berendezés
6.14. Reométer
6.15. Mérőeszközök
6.16. Ellenőrző eszközök
6.17. Biztonságtechnikai eszközök
6.18. Egyéni védőfelszerelések
6.19. Kéziszerszámok
6.20. Karbantartáshoz szükséges kisgépek
6.21. Anyagmozgató eszközök
6.22. Számítógép
6.23. Szoftverek
6.24. Nyomtató
6.25. Speciális félkész- és késztermékvizsgáló eszközök
6.26. Speciális alapanyag vizsgáló eszközök
6.27. Speciális gumiipari mintavételi eszközök
6.28. Speciális gumiipari minőségellenőrző műszerek
6.29. Szállító- és tároló berendezések, gépek
6.30. Hengerszék
6.31. Zártkeverő
6.32. Extruder
6.33. Kalander
6.34. Vulkanizáló prés, kazán
6.35. Vágógép
6.36. Felépítő-gépek
6.37. Konfekcionáló egységek
6.38. Speciális gyártógépek
6.39. Egyéni védőfelszerelés
6.40. Vázerősítő-anyag vizsgálók
6.41. Termékvizsgálók
6.42. Számítástechnikai segédeszközök
6.43. Karbantartás eszközei
6.44. Élettartam vizsgálók
6.45. Elsősegély nyújtó felszerelés
6.46. Gépkönyvek, kezelési utasítások
6.47. Szabványok, kézikönyvek, szakkönyvek, szótárak
7. EGYEBEK

A gumiipari technikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A gumiipari technikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Gumiipari technikus tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.

Gumiipari technikus tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 83. sorszámú Gumiipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 543 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Gumiipari technikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7 Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11.
évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma:3115
FEOR megnevezése:Vegyésztechnikus
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Gumi- és műanyagipari technikus
FEOR száma: 3153
FEOR megnevezése: Vegyipari alapanyagfeldolgozó berendezés vezérlője
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Műanyag és gumiipari géprendszerüzemeltető
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz a gumitermékek gyártásában, gyártási folyamatok
kidolgozásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes irányításában, termékek minőségének ellenőrzésében.
Gumiipari feldolgozó üzemek középvezetésére alkalmas szakember, aki ismeri a műanyag és a gumi alapanyagok kémiai, fizikai, feldolgozás- és alkalmazástechnikai tulajdonságait, a gumi keverékkészítő,
gumiipari félkész- és késztermék gyártó gépeket, szerszámokat és gyártástechnológiákat. Alkalmas fejlesztési és
beruházási feladatok megoldására.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– anyagmintákon fizikai, reológiai és mechanikai vizsgálatokat végezni
– kezelni, felügyelni, karbantartani a termékek gyártására alkalmas gépeket és azok kiegészítő berendezéseit
– részt venni a félkész- és késztermékek minőségbiztosítási eljárásában
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése szakképesítés köre: –
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma megnevezése
10084-12 Műanyagok előállításának és feldolgozásának alapjai
10082-12 Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok
10083-12 Műanyagipari és gumiipari gépek
10079-12 Kaucsukalapú keverékek készítése
10077-12 Gumiipari félkész termékek előállítása
10081-12 Gumitermékek gyártása
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Záró dolgozat készítése és leadása iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási napig,
iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsga megkezdése előtt 1 hónappal.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10084-12 Műanyagok előállításának és feldolgozásának alapjai írásbeli
10082-12 Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok gyakorlati
10083-12 Műanyagipari és gumiipari gépek írásbeli és gyakorlati
10079-12 Kaucsukalapú keverékek készítése írásbeli és gyakorlati
10077-12 Gumiipari félkész termékek előállítása írásbeli és gyakorlati
10081-12 Gumitermékek gyártása gyakorlati
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése, bemutatása
A vizsgafeladat ismertetése: Gumifeldolgozó termelő üzemi technológiai feladat megoldása, üzemi konzulens
vezetésével, a technológia és a végzett munka dokumentálása záródolgozatban.
A záró dolgozat ábrákkal és diagramokkal min. 15 max. 25 oldal terjedelmű, ezen belül a munka eredményeit
tartalmazó összefoglalás 1 oldal legyen. A záró dolgozat formai követelményeit a képző intézmény határozza
meg.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 40 % (30% a készítés, 10% a bemutatás)
B) A vizsgafeladat megnevezése: Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok
A vizsgafeladat ismertetése: Alapanyagok és segédanyagok fizikai tulajdonságainak mérése (sűrűség,
viszkozitás, szemcseeloszlás, nedvesség); Reológiai vizsgálatok, reológiai görbék felvétele, értelmezése;
Mintaelőkészítés további vizsgálatra, vastagság-, keménységmérés, szakítás-, tapadás-, súrlódás-, nyúlás-,
fáradás-, öregedés-, kopásvizsgálatok); Mérési eredmények dokumentálása
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 20%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Gumifeldolgozás gépei és technológiái
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor a következő témaköröket tartalmazza:
Gépelemek; Zárt keverők és hengerszékek; Vágó berendezések; Feldolgozó berendezések kialakítása, működése
(extruderek, kalanderek, formacikk gyártó gépek, termék felépítő gépek, vulkanizáló gépek)
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Gumitermékek előállításának és feldolgozásának alapjai
A vizsgafeladat ismertetése: Egy kiválasztott gumi jellemző fizikai és kémiai, feldolgozás és
alkalmazástechnikai tulajdonságainak ismertetése; Adott gumitermék gyártásához anyag, gép és szerszám
választása, valamint a gyártástechnológia ismertetése
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súly aránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Laboratóriumi eszközök
6.3. Szárító szekrény
6.4. Keménységmérő
6.5. Vastagságmérő
6.6. Szakítószilárdság mérő
6.7 Sűrűség mérő
6.8. Viszkozitás mérő
6.9. Szitasor
6.10. Minta kivágó, előkészítő berendezés
6.11. Fárasztógép
6.12. Koptatógép
6.13. Öregítő berendezés
6.14. Reométer
6.15. Mérőeszközök
6.16. Ellenőrző eszközök
6.17. Biztonságtechnikai eszközök
6.18. Egyéni védőfelszerelések
6.19. Kéziszerszámok
6.20. Karbantartáshoz szükséges kisgépek
6.21. Anyagmozgató eszközök
6.22. Számítógép
6.23. Szoftverek
6.24. Nyomtató
6.25. Speciális félkész- és késztermékvizsgáló eszközök
6.26. Speciális alapanyag vizsgáló eszközök
6.27. Speciális gumiipari mintavételi eszközök
6.28. Speciális gumiipari minőségellenőrző műszerek
6.29. Szállító- és tároló berendezések, gépek
6.30. Hengerszék
6.31. Zártkeverő
6.32. Extruder
6.33. Kalander
6.34. Vulkanizáló prés, kazán
6.35. Vágógép
6.36. Felépítő-gépek
6.37. Konfekcionáló egységek
6.38. Speciális gyártógépek
6.39. Egyéni védőfelszerelés
6.40. Vázerősítő-anyag vizsgálók
6.41. Termékvizsgálók
6.42. Számítástechnikai segédeszközök
6.43. Karbantartás eszközei
6.44. Élettartam vizsgálók
6.45. Elsősegély nyújtó felszerelés
6.46. Gépkönyvek, kezelési utasítások
6.47. Szabványok, kézikönyvek, szakkönyvek, szótárak
7. EGYEBEK

A gumiipari technikus tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A gumiipari technikus tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Gumiipari technikus tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.