Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

A 23. sorszámú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr)
Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1800-2500
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolai rendszerű szakképzés esetén: az első szakképzési
évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
FEOR száma: 5251
FEOR megnevezése:Rendőr Jogszabályban meghatározottak szerint
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Jogszabályban meghatározottak szerint
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
– a rendőr a törvényben és más jogszabályokban meghatározott, rendészeti feladatokat lát el
– tevékenységét önállóan vagy utasításra hajtja végre
– tájékoztatást ad és segítséget nyújt
– személy és objektumvédelmi feladatokat lát el
– jelenlétével támogatja a bűnügyi megelőző tevékenységet
– segíti a közrend fenntartását, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtését, s a közlekedési balesetek megelőzését
– végrehajtja a szükséges intézkedéseket rendőri feladatai ellátása során
– csapatszolgálati tevékenységet végez
– őrzi az államhatárt, idegenrendészeti-ellenőrzési feladatokat hajt végre
– a közterület rendjének fenntartása érdekében, igazgatás-rendészeti feladatokat lát el
– intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását
– megfelelő szintű kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakorolja
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– általános szolgálati feladatokat teljesíteni
– adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni
– jogsértő cselekményeket felismerni, megelőzni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmazni, feljelenteni, jegyzőkönyvet készíteni)
– államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekményeket megelőzni, megakadályozni
– biztonsági intézkedést foganatosítani, elővezetést, előállítást, elfogást végrehajtani
– elvégezni a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat
– felvilágosítani, felvilágosítást kérni, segítséget nyújtani a rászorulóknak
– idegen nyelven kommunikálni
– idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni, mélységi ellenőrzést végezni
– járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani és határforgalmat ellenőrizni
– jogszerűen és szabályszerűen intézkedni
– közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti, őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni
– csapatszolgálati feladatokat teljesíteni
– szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni
– személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni
– szolgálata ellátása során kényszerítő eszközt, lőfegyvert használni
– tanúkutatást, meghallgatást végezni, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt ellátni
– tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja
51 861 01 Csapatszolgálati járőrtárs részszakképesítés
51 861 02 Járőr részszakképesítés
51 861 03 Őr-járőrtás részszakképesítés
55 861 01 Baleseti helyszínelő szakképesítés-ráépülés
55 861 02 Bűnügyi technikus szakképesítés-ráépülés
55 861 03 Fő határrendész szakképesítés-ráépülés
55 861 04 Körzeti megbízott szakképesítés-ráépülés
55 861 05 Kutyavezető-rendőr szakképesítés-ráépülés
55 861 06 Okmányvizsgáló szakképesítés-ráépülés
55 861 07 Rendőr zászlós szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A  4.1. A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése
10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
10370-12 Őr-járőrtársi feladatok
10371-12 Csapatszolgálati feladatok
10372-12 Járőri feladatok
10376-12 Bűnügyi rendőr feladatok
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés szakmai követelménymodulja azonosító, megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
10370-12 Őr-járőrtársi feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
10371-12 Csapatszolgálati feladatok írásbeli
10372-12 Járőri feladatok gyakorlati, írásbeli, szóbeli
10376-12 Bűnügyi rendőr feladatok gyakorlati, írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri alaki mozgások
A vizsgafeladat ismertetése:
A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri önvédelem és kényszerítő eszközök alkalmazása
A vizsgafeladat ismertetése:
Önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazása vizsgázók között Az értékelés kitér a végrehajtás szabályszerűségére, dinamikájára, célszerűségére, hatékonyságára, és a vizsgázó kommunikációjára is
A vizsgafeladat időtartama: 5 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
C.) A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri intézkedés a gyakorlatban
A vizsgafeladat ismertetése:
Komplex rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A közterületi intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat végrehajtás történik
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
D.) A vizsgafeladat megnevezése: Intézkedések, eljárási cselekmények végrehajtása
büntetőeljárásban
A vizsgafeladat ismertetése:
Komplex bűnügyi rendőri intézkedések, büntetőeljárási kényszerintézkedések, nyomozási cselekmények, bizonyítási eljárások végrehajtása vizsgahelyszínen, amely során lemérhető vizsgázó büntetőjogi és büntetőeljárás jogi ismereteinek gyakorlatban történő alkalmazásának készsége, kommunikációja, kriminalisztikai ajánlások alapján a szakmai, taktikai fogásokból való felkészültsége. Az intézkedéseket, eljárási cselekményeket szimuláló feladatban jelzők és nyomozó kolléga által együttes feladat
végrehajtás történik.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Bűnügyi rendőri szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Bűnügyi, közbiztonsági, rendészeti, csapatszolgálati, szolgálatteljesítési és általános őr és járőrtársi feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu / című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati, írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Fegyverzet
6.3. Lövedékálló mellény
6.4. Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5. Kényszerítő eszközök
6.6. Tömegoszlatás speciális eszközei
6.7. Szolgálati járművek
6.8. Számítógép és perifériái
(informatikai eszközök)
6.9. Híradástechnikai eszközök
6.10. Világító berendezés
6.11. Forgalom elterelő eszközök
6.12. Nyomtató
6.13. Telefon, fax
6.14. Járőr-, őr felszerelés
6.15. Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.16. Okmányminták
6.17. Videokamera
6.18. Fényképezőgép
6.19. Forgalomellenőrző berendezések
6.20. Határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések
7. EGYEBEK

A rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr) tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr) tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.